Mobilversion Dölj

Det verkar som du använder webläsaren Internet Explorer 6. Den är numera för gammal.
För säkrare och mer pålitlig surfning rekommenderas uppgradering av din webläsare till en av följande:

Firefox / Safari / Opera / Chrome / Internet Explorer 8+

European Service Warranty

Tack för att du köpt en Olympus-produkt.

I händelse av att produkten visar sig vara defekt, trots att den använts på rätt sätt (i enlighet med den medföljande användarhandboken), under tillämplig nationell garantiperiod, och har köpts från en auktoriserad återförsäljare av OM Digital Solutions inom affärsområdet OM Digital Solutions, i enlighet med beskrivningen på webbplatsen: https://www.om-digitalsolutions.com, repareras eller ersätts produkten, enligt OM Digital Solutions gottfinnande, utan kostnad. För att du ska bli fullständigt nöjd med vår service ber vi dig läsa igenom informationen och anvisningarna nedan, så att OM Digital Solutions kan tillhandahålla önskad garantiservice på snabbast möjliga sätt.

1. För garantikrav i enlighet med denna garanti följer du anvisningarna på https://my.olympus-consumer.com/ för registrering och uppföljning (den här servicen finns inte tillgänglig i alla länder) eller tar med produkten, originalfakturan eller inköpskvittot och ifyllt garantibevis till inköpsstället eller annat serviceställe för Olympus-produkter inom affärsområdet OM Digital Solutions enligt anvisningarna på webbplatsen: https://www.om-digitalsolutions.com, innan utgången av tillämplig garantiperiod.

2. Se till att garantibeviset fylls i av OM Digital Solutions, en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter. Se därför till att ditt namn, återförsäljarens namn, serienumret och årtalet, samt inköpsmånaden och -datumet finns med på formuläret, alternativt att originalfakturan eller försäljningskvittot (med försäljarens namn, inköpsdatum och produkttyp) medföljer garantibeviset.

3. Spara garantibeviset på en säker plats, eftersom det inte tillhandahålls igen.

4. Observera att OM Digital Solutions inte accepterar några risker eller kostnader avseende transport av produkten till återförsäljaren eller till ett auktoriserat serviceställe för OM Digital Solutions produkter.

5. Garantin omfattar inte följande, och kunden svarar i dessa fall för reparationskostnaden, även för defekter som uppkommer inom ovan angivna garantiperiod.

a. Defekt som uppkommer pga. felhantering (t.ex. åtgärd som inte nämns i användarhandboken, osv.).

b. Defekt som uppkommer pga. reparation, modifiering, rengöring eller liknande, som utförts av annan än OM Digital Solutions eller ett av OM Digital Solutions godkänt serviceställe.

c. Defekt eller skada som uppkommer pga. transport, fall, stötar eller liknande, efter inköp av produkten.

d. Defekt eller skada som uppkommer pga. brand, jordbävning, översvämning, blixtnedslag, annan naturkatastrof, miljöförorening eller oregelbunden strömförsörjning.

e. Defekt som uppkommer pga. ovarsam eller felaktig förvaring (t.ex. förvaring av produkten vid för hög temperatur eller luftfuktighet, i närheten av insektsmedel som naftalen eller farliga ämnen osv.), eller felaktigt utfört underhåll osv.

f. Defekt som inträffar pga. förbrukade batterier och liknande.

g. Defekt som inträffar pga. att sand, gyttja, vatten eller liknande tränger in i produktens inneslutning.

6. OM Digital Solutions enda ansvarsskyldighet i enlighet med denna garanti är begränsad till reparation eller ersättning av produkten. Följande är undantag från ansvarsskyldigheten enligt garantin:

indirekt skada, följdskada eller någon form av skada som kunden orsakar eller drabbas av pga. en defekt produkt, och speciellt förlust eller skada på en lins, kamerafilm, annan utrustning eller annat tillbehör som används tillsammans med produkten, samt förlust som uppstår pga. fördröjning av reparation eller förlust av data. Gällande lagar och regelverk påverkas inte av dessa garantivillkor